ADMINISTRATION

"Op twee augustus negentienhonderdnegenenzeventig te veertien uur pleegde ik ritueel zelfmoord door "Guy Bleus" te laten registreren als individuele merknaam en nummer. Officieel werd ik in het Benelux-merkenbureau te Den Haag (Nederland) het nummer 42.292." Met dit bericht doet de beeldend kunstenaar Guy Bleus kond van een diepgaande cesuur in zijn leven. Na het hier beschreven ogenblik wijdde hij zich volledig aan administratieve handelingen, om zodoende het wereldwijde bureaucratisme te bezweren. Het door hem administratief te verwerken papieren materiaal bereikt hem of verzendt hij vooral via de internationale postale systemen. Dit is het gevolg van veelvuldige contacten met collegakunstenaars verspreid over de hele wereld. Met deze kunstenaars heeft Guy Bleus gemeen, dat de vorm, aard en structuur van de kunstwerken worden bepaald door de algemene reglementen van het postale verkeer. Deze kunstrichting, Mail-Art genaamd, is een voortvloeisel van Neo-dada en de Fluxus-beweging uit het begin van de jaren zestig van deze eeuw, en vormt ook vandaag de dag een intensief artistiek netwerk. Kunstenaars nodigen andere kunstenaars uit om deel te nemen aan specifieke projecten, waaraan telkens een opdracht c.q. instructie verbonden is. Na tentoonstelling en catalogisering van de binnengekomen werken worden deze gearchiveerd. Hetzelfde gebeurt wanneer een kunstenaar op eigen initiatief werken verzendt aan collega-kunstenaars. In een Mail-Art-archief betekent Mail-Art: uitzoeken, classificeren, systematiseren... Mail-Art behelst een groot aantal administratieve handelingen, welke tezamen voor de mail-artist een ware dagtaak betekenen.

Administreren is het schriftelijk ordenen van gegevens omtrent hoeveelheden. Bij het archiveren gaat het om het geordend bewaren van authentieke documenten. Voor een beeldend kunstenaar als Guy Bleus zijn deze handelingen de ultieme voorwaarde, om de complexe structuren, die in het contact met elders opererende Mail-kunstenaars naar voren treden, te kunnen begrijpen. Het doel luidt: het strak houden van de draad tussen hemzelf en de wereld.

"Een mail-artist is vaak een teleurgesteld kunstenaar. Niet teleurgesteld in de kunst, maar in de kunstindustrie van de leidende galerijen en musea. Als lid van een planetaire kunstbeweging weet hij te ontstijgen aan zijn isolatie en vervreemding binnen de kunst. In dit netwerk is de mail-artist deel van een grote kunstgemeenschap, z¢nder zijn of haar identiteit en persoonlijkheid te verliezen. De triomf van de Mail-Art is bijvoorbeeld gevolg van het psychologisch evenwicht van egocentrisme en sociocentrisme." Los van het ideologische aspect van de Mail-Art speelt in Bleus' administratieve performance het zinnelijke element een belangrijke rol. Hij is verknocht aan de geuren van papier, stempelinkt, zegellak en andere administratie-attributen en hanteert deze dientengevolge met een zorgvuldigheid, die alleen de ware amateur eigen is. Guy Bleus: "In de literatuur hebben geuren als symbool of allegorie vaak bijzondere aandacht genoten. Ook in religieuze ceremonies vervullen geuren een niet onaanzienlijke functie. Op enkele experimenten na is de geur in de beeldende kunsten nooit toegepast. Het gebruik van authentieke geuren betekent nochtans een enorme verrijking voor de plastische kunsten: afhankelijk van onvoorspelbare coãncidenties en/of individuele ervaringen zoals herinneringen of gedachten, zullen de esthetische gewaarwordingen m.b.t. een specifieke geur aangenaam of onaangenaam, enz. gekleurd worden." Geur is dus volgens Guy Bleus meer dan een bemiddelaar tussen de dingen en hemzelf; ze is ook een communicatiemiddel, dat - analoog aan de internationale postsystemen - ruimte en tijd doorkruist op weg van de afzender naar de (mogelijke) ontvanger.

Over de te gebruiken middelen zegt Guy Bleus nog het volgende: "Mail-Art is niet beperkt tot de officiâle postale systemen. Brieven in flessen, brieven aan gasballons of in ruimtevaartuigen bestemd voor andere werelden; schrijven in de lucht met uitlaatrook van vliegtuigen; uitzending van boodschappen tussen afrikaanse stammen met tamtam of telegrafie; (bij welk rijtje men o.a. zou kunnen voegen: de berichten tussen zendamateurs en de "messageries" tussen minitel-abonnees - red.) - het zijn allemaal weer andere soorten van correspondentie, die op verschillende wijze worden toegepast. Het "specifieke" gebruik van deze media is wellicht bepaald door de wijze waarop ze worden toegepast. Dit is wat Mail-Art zijn eigen karakter geeft."

"Mail-Art is een communicatiekunst, omdat het informatie overbrengt. In zijn meest extreme vorm is communicatiekunst zonder materieel object. De produkten zijn slechts de residuen (registratie) van processen. Deze produkten (dingen, herinneringen, enz.) zijn minder belangrijk dan de processen zelf (de activiteiten). De activiteiten worden gevormd door onderlinge betrekkingen. Daarom is Mail-Art in zijn beste vorm en hoedanigheid steeds een samenwerkingsactiviteit: een directe of indirecte dialoog. Ook sociale kritiek kan zichzelf binnen het Mail-Art circuit ontwikkelen. Bij dit alles zij opgemerkt, dat de respons die een mail-kunstenaar van ander Mail-kunstenaars krijgt, steeds correspondeert met de energie en tijd die hij of zij aan de eigen zending heeft besteed."

Ad Himmelreich

(1988, tentoonstelling G.Bleus, Dominicanenkerk, Bonnefantenmuseum, Maastricht)


The Administration Centre - 42.292 / mail-art archive / Guy Bleus
P.O.Box 43/3830 Wellen/Belgium
Phone & fax : (+)32-12-74.14.15 (night and day)
E-mail address : guybleus@mailart.be